• Odwiedziło nas: 81404 osób
 • Do końca roku: 256 dni
 • Do wakacji: 69 dni

26-307 Białaczów

ul. Szkolna 36

Tel: (44) 758-14-12

Sobota, 2014-04-19

Imieniny:

Alfa, Leonii

Koncepcja pracy szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty » Koncepcja pracy szkoły

       KONCEPCJA PRACY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

                             W  BIAŁACZOWIE   2011-2013

 

             

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA  SZKOŁY

 • ·         Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego ;
 • ·         Jest bezpieczna,  ogrodzona;
 • ·         Uczniowie mogą korzystać z hali sportowej i  kompleksu boisk „Orlik” ;
 • ·         Posiada niepełnowymiarową salę   gimnastyczną  i salę zabaw dla dzieci I-III  oraz zadbane otoczenie;
 • ·         Gwarantuje codzienną opiekę nad uczniami od godziny  7.00 do godziny 14.30;
 • ·         Umożliwia przygotowywanie się nauczycielom do zajęć, oferując niezbędny sprzęt: kserokopiarkę, komputery i drukarki.
 • ·         Sale są :
 • ·         odpowiednio duże, czyste, wymalowane, odświeżone, zadbane;
 • ·         wyposażone w niezbędny sprzęt przedszkolny/szkolny oraz środki i pomoce dydaktyczne, zaopatrzone w wykładziny i dywany   konieczne do zabaw ruchowych dla dzieci przedszkolnych i klas I-III;
 • ·         W szkole jest :
 • ·         biblioteka, w której stale uzupełniany jest księgozbiór dla dzieci  i nauczycieli  ; 
 • ·         świetlica zaopatrzona w różnorodne środki i pomoce dydaktyczne, m.in. edukacyjne gry planszowe;
 • ·         stołówka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

                  Szkoła Podstawowa w Białaczowie 

 • ·         jest szkołą wiejską,  obwodową, obejmującą teren pięciu miejscowości.
 • ·         Wielu rodziców  dzieci często  boryka  się z trudną sytuacją ekonomiczną rodziny, nie pracują, są na zasiłkach dla bezrobotnych, nie potrafią lub nie chcą pomóc swoim dzieciom w nauce .Jest też grupa rodziców szczególnie wymagających, oczekujących od przedszkola/szkoły szerokiego zakresu działań dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych. Jeżeli dysponują czasem chętnie pomagają w organizowanych przez szkołę festynach, zabawach i zawodach.
 • ·         W roku szkolnym 2011/2012 do  oddziałów przedszkolnych  uczęszcza  37 dzieci w wieku  5 i 6 lat.  
 • ·         W roku szkolnym2011/12 do szkoły uczęszcza 142 uczniów klas I-VI
 • ·         Oddziały przedszkolne pracują, według programu „Nasze przedszkole” 
 • ·         Nauczycielki  w oddziałach przedszkolnych   posiadają pełne kwalifikacje do pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Charakteryzują się cechami osobowościowymi, intelektualnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi, które sprzyjają pełnemu rozwojowi dziecięcej aktywności  .  Założeniem naszego przedszkola jest ukończenie edukacji przedszkolnej przez szczęśliwe, bogate w doświadczenia dziecko, które jest gotowe do zdobywania kolejnych stopni edukacji w szkole.
 • ·         Szkoła pracuje na dwóch podstawach programowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Uczniowie klasy I , II, III uczą się według nowej podstawy, która wprowadza pojęcie obszarów edukacyjnych i podkreśla konieczność korelacji treści wszystkich obszarów na każdym etapie edukacyjnym.   
 • ·          W bieżącym roku będą prowadzone działania , których celem jest   indywidualizacja nauczania, skoncentrowanie się na dziecku, jego tempie rozwoju i możliwości uczenia się. Ocenianie służy odnalezieniu mocnych stron dziecka, pomocy mu w ich rozwijaniu i wzmocnieniu jego pozytywnej motywacji do nauki. W szkole kładzie się nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych, które przekładają się na umiejętności podstawowe.   W klasach IV-VI wprowadzane są elementy oceniania kształtującego.
 • ·         W szkole pracuje 13 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze i logopeda w wymiarze niepełnym. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie.  Nauczyciele  uczestniczą w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, wciąż podnoszą swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze.
 • ·         Uczniowie szkoły na ogół kontynuują naukę w   gimnazjum w Białaczowie , które informuje nas o postępach naszych absolwentów. Mamy też stały kontakt z absolwentami poprzez ich rodziców, informujących nas o sukcesach swoich dzieci.

                                                      MISJA SZKOŁY

„MIEJ  SERCE I PATRZAJ   W SERCE”

Pragniemy być szkołą, która zapewni   każdemu uczniowi wszechstronny rozwój, umożliwi mu potencjalny sukces w dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej. Pragniemy aby nasz absolwent miał poczucie własnej wartości ,  szanował siebie i innych, dbał o zdrowie , środowisko, bezpieczeństwo swoje i innych. Pragniemy aby rodzice, którzy są współgospodarzami szkoły wspólnie ze wszystkim pracownikami działali na rzecz urzeczywistnienia misji.

Do realizacji misji dążymy przez:

 • Tworzenie przyjaznej, dającej poczucie bezpieczeństwa atmosfery w szkole.
 • Zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim dzieciom.
 • Podnoszenie poziomu dydaktycznego poprzez ciągłe doskonalenie nauczycieli
 • Organizowanie różnorodnych konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
 • Ukierunkowanie uczniów na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie oraz uczenie szacunku dla potrzeb i uczuć innych.
 • Wpajanie uczniom odpowiedzialności za własne czyny i świadomości ponoszenia konsekwencji dokonywanych wyborów.
 • Odkrywanie i uświadamianie wartości rodziny.
 • Poszanowanie ojczystego dziedzictwa kulturowego,   
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Promowanie szkoły.


                          

                Wizja szkoły

 • Nasza szkoła  , pielęgnuje tradycje środowiska lokalnego,  regionu, 

          realizując     programy  z elementami regionalizmu.

 • Panuje w niej życzliwa i bezpieczna atmosfera, wzajemny szacunek, akceptacja i współdziałanie nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. Jest szkołą zadbaną i czystą.
 • W naszej szkole uczy się dzieci miłości do Małej i Wielkiej Ojczyzny, Europy, szacunku dla narodu polskiego, tradycji i kultury.
 • W naszej szkole rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły .
 • Dbałość o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci jest najważniejszym celem w pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Dobre wyposażenie naszej szkoły zachęca do zdobywania wiedzy, a sala gimnastyczna i boisko sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
 • Bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej i  SCI sprzyja rozwojowi intelektualnemu, wzbogaceniu zasobu słownictwa, rozwijaniu  wyobraźni oraz  wyszukiwaniu i  korzystaniu z informacji.
 • Zajęcia w naszej szkole pozwalają wydobyć i rozwinąć talenty dziecka , nauczyć go samodzielnego rozwiązywania problemów, wiary we własne siły i asertywności.
 • Szkoła prezentuje sukcesy uczniów, społeczności szkolnej, lokalnej i regionu.
 • Nasi uczniowie wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrafią  wykorzystać ją  w dalszym etapie kształcenia i funkcjonowaniu we współczesnym  świecie .Nasi nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni i cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Wspierają dzieci w ich rozwoju, pomagają w rozwiązywaniu problemów, rozwijają zainteresowania. Nauczyciele są wykształceni, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w doskonaleniu wewnętrznym i zewnętrznym

                Model absolwenta

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

 • jest uczciwy  
 • jest wiarygodny i odpowiedzialny  
 • jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia,
 • ma poczucie własnej wartości, reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników,
 • szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom,
 • jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo–skutkowe,
 • jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy,   potrafi podejmować szybkie decyzje,
 • reprezentuje kulturę osobistą:
  • przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole,
  • okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,
  • dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,
  • dba o wygląd;
  • ma świadomość swojej przynależności narodowej
  • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,
  • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
  • jest tolerancyjny:
   • akceptuje odmienność innych ludzi,
   • nie wyśmiewa i nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, przekonania polityczne,
   • przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych;
   • angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska

 

                      KIERUNKI PRACY SZKOŁY  

W zakresie dydaktyki

1.Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej oraz umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy  oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych  zgodnie z potrzebami uczniów

2.Kontynuację działań mających na celu podniesienie efektów nauczania:

 • system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów przygotowanych przez różne instytucje oświatowe,
 • wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi,
 • wnioski rady pedagogicznej do dalszej pracy (analiza wyników),
 • ewaluacja i analiza sprawdzianu zewnętrznego uczniów klasy VI
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wymagań względem uczniów,

3. Rozszerzanie  inicjatyw w kierunku:

1.Realizacji autorskich programów lub taki wybór, czy też konstrukcja programu aby zapewniała każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces,

2.Systematycznej analizy i weryfikacji szkolnych programów nauczania,

3.Efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,

4..Przezwyciężania trudności dydaktycznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

5.Systematycznego uczestnictwa uczniów w konkursach,  i zawodach na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym,

        6.Umiejętnego i twórczego stosowania systemu oceniania. Systematyczne

          ocenianie,    stosując jasne kryteria, co w znaczny sposób wpłynie na podniesienie

          poziomu wiedzy i umiejętności uczniów(ocenianie kształtujące); doskonalenie

         systemu oceniania, który wspiera rozwój ucznia.

7.Przygotowanie i wdrażanie własnego programu wychowania regionalnego, którego celem będzie osiągnięcie gruntownej wiedzy o swoim środowisku i regionie.   

 Wychowanie i opieka

1. Kształtowanie właściwych postaw

2.Diagnoza  sytuacji i potrzeb wychowawczych

3.Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej , psychologicznej

i  logopedycznej uczniom i rodzicom

4.Właściwa organizacja czasu wolnego ( świetlica szkolna, SKPTTK, zajęcia pozalekcyjne)zgodne z potrzebami uczniów,    imprezy i  wycieczki )

5.Organizacja udziału dzieci w konkursach i zawodach pozaszkolnych

6.Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego

Programu Profilaktyki i ich ewaluacja.

7.Współprac z instytucjami , organizacjami i stowarzyszeniami  (  WORD, policja , GOPS  ,SPiRGB, Poradnia PPP w Opocznie, Stowarzyszenie Kobiet w Białaczowie).

8.Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji opieki nad dziećmi

Baza i organizacja szkoły . Promowanie szkoły

1.Wzbogacanie bazy szkoły  zwłaszcza w nowe meble , komputery i sprzęt sportowy  sprzyjający realizacji nowej podstawy programowej 

2.Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę

3.Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami.

4.Wzbogacanie biblioteki w księgozbiór.

5.Realizacja Programu Rządowego „ Szklanka Mleka” oraz „ Owoce w szkole”

6.Utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci  0-III

7.Współpraca z Radą Rodziców-rodzice są partnerami szkoły

8.Promowanie szkoły poprzez :prowadzenie strony internetowej , kroniki szkolnej,  organizację imprez i uroczystości szkolnych, udział w uroczystościach lokalnych i  środowiskowych.

9.Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej

Załącznikiem do koncepcji pracy są wewnątrzszkolne wskaźniki jakości pracy szkoły   spełniające wymagania MEN

 

 

 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo